Poland embassy in Ukraine


Poland

Plenipotentiary Ambassador of Poland in Ukraine

Y.V. Mr. Jacek Klyuchkovski

Chancellery
01034, Kyiv-34, st. Yaroslaviv Val, 12
Phone: (38 044) 230-07-00
Fax: (38 044) 270-63-36
E-mail: ambasada@polska.com.ua
Office hours
Monday-Friday, 9.00-17.00

Economic trade-SECTION
01030, Kyiv. Vladimir, 45
Phone: (38 044) 279-18-31, 279-12-98
Fax: (38 044) 278-11-40
E-mail: wehamb@ukrnet.net

Polish Institute in Kiev
01033 Kyiv, vul. Khmelnitskogo 29 / 2, kv.17
Phone: (38 044) 288-03-04, 278-16-01
Fax: (38 044) 288-02-86
E-mail: ip@polinst.kiev.ua

CONSULATE GENERAL OF POLAND in Kiev
CONSUL GENERAL Mr. Grzegorz Opalinski
Office
01030, Kyiv. Shevchenko, 60
Phone: (38 044) 284-00-33, 284-00-35
Fax: (38 044) 234-99-89
E-mail: konsulat@polska.com.ua

GENERAL CONSULATE In Kharkiv
GENERAL CONSUL Mr. Gzhegosh Serochynski
Office
61002, Kharkiv, Str. Artoma 16
Phone: (38 057) 75-78-801 (hours)
Fax: (38 057) 75-78-804
E-mail: kgrp@kharkov.ukrtel.net

GENERAL CONSULATE IN LVIV
CONSUL GENERAL Mr. Tomas Yanik
Office
79011 Lviv, vul. John Frank, 110
Phone: (38 0322) 97-08-61/62/64
Fax: (+38 0322) 76-09-74
E-mail: konsulat@mail.lviv.ua

GENERAL CONSULATE in Lutsk
CONSUL GENERAL Mr. Voychyeh Halonzka
Office
43061, Lutsk, str. Cathedral, 7
Phone: (38 0332) 77-06-10/11/12
Fax: (+38 0332) 77-06-15
E-mail: konsulluck@utel.net.ua

GENERAL CONSULATE IN ODESSA
CONSUL GENERAL Viyeslav Mr. Mazur
Office
65062, Odessa, st. Assumption 2
Phone: (38 048) 722-88-99, 722-56-96, 722-60-03
Fax: (38 048) 722-77-01, 722-42-07
E-mail: konsul.pl @ kgrp.odessa.ua

NATIONAL HOLIDAY
May 3 (1791r.) – Constitution Day
November 11 (1918) – Independence Day